ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης.
Παρατείνονται μέχρι και την 31.5.2016 οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1259/30.11.2015. Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1270/23.12.2015.

 ΘΕΜΑ : Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις Αποφάσεις Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1259/30.11.2015 (ΦΕΚ 2589 Β΄) και ΠΟΛ 1270/23.12.2015 (ΦΕΚ 2932 Β΄).
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
7. Την με αρ. πρωτ. 7990/17.11.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 770Ι465ΦΘΕ-ΧΤΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας.
8. Τις με αριθμ. πρωτ. 456/27.1.2014 και 8010/18.11.2015 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τις οποίες η Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω του σεισμού της 17.11.2015.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήμα Α΄
2. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Η.Δ. & Α.Δ.
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84, Αθήνα
Τηλ. : 210 3375000
ΗΓΗΗΗΒΒΜΝΒΚ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – Να σταλεί και με e-mail
Αθήνα, 12.2.2016
ΠΟΛ. 1023
ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.
2
9. Την με αρ. πρωτ. 8511/8.12.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΒ8Ω465ΦΘΕ-ΘΧΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λόγω των εκτεταμένων ζημιών σε κτίρια και υποδομές του Δήμου Μεγανησίου.
10. Το γεγονός ότι ο σεισμός είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.5.2016 οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1259/30.11.2015. Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 της Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1270/23.12.2015.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση στο τεύχος Β'
2. Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα όλης της Χώρας
3. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης
4. Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ
6. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε.).
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αποδέκτες πίνακα Α έως τέλος.
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
5) Όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία του Υπουργείου
Οικονομικών
6) Δ/νση Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
7) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
8) Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
9) Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου