ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2589) η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τ. Αλεξιάδη, για παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 που ισχύει για το σύνολο του Δήμου Λευκάδας.
Η παράταση ισχύει μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589
1 Δεκεμβρίου 2015
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δη−
λώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών,
καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις
17.11.2015 στο Δήμο Λευκάδας και στην Π.Ε. Κε−
φαλληνίας – Ιθάκης. ..................................................................... 1
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω
συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του
Υπουργείου Οικονομικώ ν στις 28 και 29/11/2015. 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1259 (1)
Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώ−
σεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς
και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ−
νων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο
Δήμο Λευκάδας και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξου−
σιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών
δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ
114/Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από
τις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ−
θρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α΄), όπως ισχύει, με τις
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ−
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση−
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄ –
Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄−Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών
από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α΄), ο οποί−
ος κυρώθηκε με το Ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α΄).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 62 και 64 του
Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 167/Α΄).
9. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
10. Την με αρ. πρωτ. 7990/17.11.2015 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
770Ι465ΦΘΕ−ΧΤΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάστα−
ση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος
Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας.
11. Τις με αριθμ. πρωτ. 456/27.1.2014 και 8010/18.11.2015
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστα−
σίας, με τις οποίες η Π.Ε. Κεφαλληνίας − Ιθάκης τελεί
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
λόγω του σεισμού της 17.11.2015.
12. Το γεγονός ότι ο πρόσφατος σεισμός είχε ως απο−
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στο Δήμο Λευκάδας και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας
– Ιθάκης.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 29/2/2016 οι προθεσμίες
υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων
φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών,
γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρ−
τοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ
του Δημοσίου ή τρίτων, των φυσικών προσώπων και των
νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια
κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο
Λευκάδας και την Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης και λήγουν
ή έληξαν από τις 17/11/2015 και μέχρι την 29/2/2016.
29031
29032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Παρατείνονται μέχρι και την 29/2/2016 οι προθε−
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των ανω−
τέρω προσώπων και οντοτήτων, που λήγουν ή έληξαν
από τις 17/11/2015 και μέχρι τις 29/2/2016. Έως την ίδια
ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, πα−
ρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βε−
βαιωμένων οφειλών.
3. Αναστέλλεται μέχρι και την 29/2/2016 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημε−
ρομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
F
Aριθμ. ΠΟΛ. 1258 (2)
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω
συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του
Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ
114/Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από
τις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄−Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
5. Τις δυσχέρειες που προκλήθηκαν στους φορολο−
γούμενους από την αναστολή λειτουργίας των πληρο−
φοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. λόγω συντήρησης
των υποδομών στις 28−29/11/2015.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνονται μέχρι και την 2/12/2015 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέ−
ντρα οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες λήγουν στις
30/11/2015. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκο−
λύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025890112150002* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου