ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ: Το ονομα προερχεται απο τη λεξη χαραδρα.
Στη φωτογραφια φαινεται μερος απο το φαραγγι (χαραδρα) στη περιοχη Καναλια - Λουμπαρδα του χωριου Χαραδιατικα Λευκαδας.

THE GRAND CANYON OF LEFKAS

Διαφημίστε την επιχείρησης σας ή καταχωρείστε τις μικρές αγγελίες σας, στο haradiatika.blogspot.com

Advertise your business or enter your classifieds in haradiatika.blogspot.com.

Πληροφορίες /Info: Email haradiatika@hotmail.com tel 6972501290-6944502069


ΤΟ AL JAZEERA και το STOPCARTELTV-GR LIVE ΣΤΟ haradiatika blog

To haradiatika εισέρχεται στο κόσμο του web tv. Το haradiatika TV είναι πλέον πραγματικότητα.

Η μετάδοση live του Al Jazeera και του StopCartelTV συνεχίζεται στις σχετικές σελίδες. Καλή ενημέρωση.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Άκυρη και η Απόφαση για τις Αυξήσεις στα Τέλη Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας


Μετά την ακύρωση της υπ΄ αριθμ.378/19-11-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για τις αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, ως αναιτιολόγητη και αόριστη, μια νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Μανώλη Αγγελάκα, ακυρώνει τώρα και την υπ΄ αριθ 379/19-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έχει δημοσιευτεί στη Διαύγεια, φέρει ημερομηνία 24/01/2013 και είναι :

"ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμαστε εν μέρει τις προσφυγές των Μήτσουρα Νικολάου, Γαζή Ασπασίας, Γαζή Διονυσίου, Γαζή Δημητρίου , Βαγενά Δημητρίου, Βεργίνη Ξενοφώντα, Καββαδά Αθανασίου, Μαργέλη Γιώργου, Σραγαλινού Βασιλείου, Γαβρίλη Δημητρίου, Μελά Βασιλείου και Λάζαρη Πηνελόπης και ακυρώνουμε την αριθ. 379/19-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.
Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της ή την ανάρτησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους προσφεύγοντες και στον Δήμο Λευκάδας».


Στην παραπάνω επιτροπή έχει ήδη προσφύγει ο Δήμος Λευκάδας για την ακύρωση της υπ΄ αριθμ.378/19-11-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για τις αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού.

Ποια έιναι η Ειδική Επιτροπή του αρθρ. 152 του ΔΚΚ (Ν.3463/06) :

Άρθρο 151
Προσφυγή κατά των αποφάσεων του
Γενικού Γραμματέα
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149
και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου
άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκ−
δοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου
έλαβε γνώση αυτής.
Άρθρο 152
Ειδική Επιτροπή
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τουλάχι−
στον μία (1) τριμελής Ειδική Επιτροπή που αποτελείται
από:
α) Έναν (1) δικαστικό λειτουργό των διοικητικών ή
πολιτικών Εφετείων, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του οικείου Εφετεί−
ου. Σε περίπτωση που στην έδρα της Περιφέρειας δεν
έχει ιδρυθεί διοικητικό ή πολιτικό Εφετείο, οι δικαστικοί
λειτουργοί προέρχονται από τα αντίστοιχα διοικητικά
ή πολιτικά Πρωτοδικεία και υποδεικνύονται από τους
προέδρους αυτών.
β) Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον
πρόεδρό του.
γ) Έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του πολυπληθέστερου
νομού, με αναπληρωτή, που προέρχεται από την Τ.Ε.Δ.Κ.
του επόμενου σε πληθυσμό νομού, οι οποίοι ορίζονται
με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που στην
ίδια Περιφέρεια συνιστώνται περισσότερες από μία Ει−
δικές Επιτροπές, με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η
τοπική αρμοδιότητα καθεμιάς και η έδρα της. Στην περί−
πτωση αυτή οι εκπρόσωποι των Τ.Ε.Δ.Κ. ορίζονται κατά
σειρά από το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νομό, πρώτα
τα τακτικά και ύστερα τα αναπληρωματικά μέλη. Όταν
κρίνεται απόφαση του Ο.Τ.Α., από τον οποίο προέρχε−
ται ο αιρετός εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ., αντικαθίσταται
υποχρεωτικώς από τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής ασκεί
υπάλληλος της Περιφέρειας, που ορίζεται με τον ανα−
πληρωτή του με την απόφαση συγκρότησής της.
2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και
εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή
της. Συνεδριάζει, τουλάχιστον, δύο (2) φορές το μήνα.
3. Η Ειδική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει απαρτία με
την παρουσία δύο (2) εκ των μελών της. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλο−
νται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και
Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της
Επιτροπής και του Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με τις
ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. Θέματα λειτουργίας της
Ειδικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 153
Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής
Oι αποφάσεις της ειδικής επιτροπής, οι οποίες εκδί−
δονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου
άρθρου, κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο
νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει
ασκήσει την προσφυγή.
Oι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά με φρο−
ντίδα του Δήμου ή της Κοινότητας με ανάρτηση στο κατά−
στημα του οικείου οργανισμού. Για τις δημοσιεύσεις αυτές
συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο (2) μαρτύρων.
Άρθρο 154
Υποχρέωση Συμμόρφωσης
Τα αιρετά όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων, οι δι−
οικήσεις των νομικών προσώπων και των Συνδέσμων,
έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση,
προς τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας καθώς και της ειδικής επιτροπής, που ανα−
φέρονται στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των
συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων και
Κοινοτήτων, κατά τα άρθρα 149 και 150. Σε αντίθετη
περίπτωση διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος,
η οποία ελέγχεται πειθαρχικά, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 142 και 143 του παρόντος.

2 σχόλια:

 1. μέτωπο αγώνα για το προφανές30 Ιανουαρίου 2013 - 4:44 μ.μ.

  Η αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε και την απόφαση για την αύξηση των τελών ύδρευσης του δήμου Λευκάδας, όπως είχε ακυρώσει και την απόφαση για τα τέλη καθαριότητας μετά από προσφυγή που είχαν καταθέσει οι Πάρεδροι των κοινοτήτων Χαραδιατίκων και Νυδριού, παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου, δημοτικοί σύμβουλοι κλπ.
  Τελικά ο Δήμαρχος θα συνεχίσει να παίρνει τέτοιες αποφάσεις που θίγουν την πλειοψηφία των πολιτών η θα αρχίσει να συνεργάζεται με τους πολίτες?
  Ίδωμεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;
  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΑΓΩΝΕΣ ΘΕΜΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥΣ
  Α ΡΕ ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ
  ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
  (ΟΥΤΕ ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠ ΟΣΟ ΓΝΩΡΙΣΩ!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή